hand holding hand

אפוטרופסות- מושגי יסוד, מינוי אפוטרופסות ועוד

הגדרה: המונח אפוטרופוס מקורו ביוונית (אֶפִּיטְרוֹפּוֹס) ומשמעותו: נאמן, משגיח, אדמיניסטראטור, מוציא לפועל. מהי אפוטרופסות? אפוטרופסות הנה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעית, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. במילוי תפקידיו חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות העניין.…

מרכיבי סל שיקום ונוהל הגשת בקשה לסל שיקום

מהו סל שיקום? סל שיקום בא להגדיר את מגוון השירותים הניתנים במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, אשר נחקק, במטרה להגביר את יכולת ההשתלבות של אנשים המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה. עוד מטרה מרכזית של הסל, היא ליצור תשתית שיקומית מתאימה להתפתחותם של נכי הנפש בתוך הקהילה, בדרגה מרבית של עצמאות, כבוד ואיכות חיים. מערך…

בדיקות ואשפוז מרצון ובכפייה (בהליך אזרחי)

תמצית  הסעיפים הנוגעים בדבר מחוק לטיפול בחולי הנפש אשפוז מרצון  חולה יכול לבקש להתאשפז מרצונו בבית חולים. במקרה כזה יחתום על הסכמה לאשפוז מרצון ולקבלת טיפול. חולה שאושפז מרצון ומבקש להשתחרר יחתום על טופס בקשה לשחרור, ויש לשחררו תוך 48 שעות, אלא אם המנהל הרפואי של בית החולים פונה לפסיכיאטר המחוזי ומבקש הוראת לאשפוז כפוי.…

אפוטרופסות – 10 שאלות ותשובות

 מהי אפוטרופסות? אפוטרופסות הינה הזכות והחובה להגן, לדאוג לצרכים, לנהוג במסירות ולנהל את העניינים של אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם. במילוי תפקידיו, חייב האפוטרופוס לנהוג לטובת האדם במסירות ומתוך התחשבות ברצונותיו.  האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו, אבל בפעולות מסוימות הוא יצטרך לקבל אישור מראש…

הרצאה על זקנה – היבטים בבריאות הנפש

הרצאה על הזקנה – היבטים בבריאות הנפש, ע”וד כרמית שי, יוני 2014- גיל הפרישה: 62 לנשים ( יכולות לעבוד עד גיל 67), 67 לגברים. מי שמקבל קצבת נכות עובר לקבל קצבת זקנה. ע”פ החוק נקרא- קצבת זקנה לנכה, בגיל זקנה לא יכולים לתבוע נכות. שירותים מיוחדים: אנשים שנמצאים בבית ודורשים טיפול אישי, מקבלים עד גיל…